12 Soranere
 

Love for 12 Soranere

 

Love for kunstnergruppen 12 SORANERE

 

 

1.
Foreningens navn er ”12 SORANERE”, og dens formål er at samle arbejdende kunstnere, der har eller ønsker at få tilknytning til Sorø og som ønsker at virke i Sorøs kunstliv inden for:
1.      Maleri – olie, akryl, akvarel
2.      Grafik – tryk, tegning
3.      Skulptur – marmor, sten træ, keramik plastmaterialer, metal
4.      Foto – sort/hvid, farve videoinstallationer
5.      Blandformer – billedvævning, plexiglaskombinationer, ”skrammelobjekter”
6.      Kunsthåndværk/brugskunst
og gennemføre udstillinger af deres arbejder.
 
De ovennævnte seks nævnte kunstretninger kan udvides eller indskrænkes af bestyrelsen efter drøftelse på medlemsmøde eller generalforsamling uden ændring i nærværende love, men værker som udstilles, skal altid være unikke og skabt selvstændigt og kreativt.
 
En enig bestyrelse kan invitere én eller to gæsteudstillere til gruppens udstillinger.
 
2.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer:
Formand
Sekretær
Kasserer
To ”menige” medlemmer.
Kassereren fører medlemsliste og regnskab.
Årsregnskabet forelægges den på generalforsamlingen valgte revisor til godkendelse senest 15. august. Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling, som afholdes senest 1. oktober.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol over alle møder.
Protokollen beror hos sekretæren og kan gennemses af ethvert medlem, der måtte ønske det.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver.
På generalforsamlingen vælges yderligere en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen, som indtræder i bestyrelsen, hvis en eller flere af de valgte bestyrelsesmedlemmer afgår i en valgperiode. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 
3.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og skal betales inden 1. november.
Restance medfører udelukkelse fra udstillinger og tab af stemmeret på generalforsamlinger.
For deltagelse i udstillinger betales normalt et særligt gebyr, hvis størrelse fastsættes fra udstilling til udstilling af bestyrelsen.
 
4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal sammenkaldes én gang årligt senest 1. oktober.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel med skriftlig dagsorden, regnskab og indkomne forslag bilagt til medlemmerne.
Meddelelse om dato for en generalforsamlings afholdelse og dato for frist for indsendelse af forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal udsendes senest 15. august.
Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal.
Ved personvalg, som ved andre valg, sker afstemningen skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det.
Til beslutninger om vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Der kan stemmes ved brev.
 
5.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller såfremt ¼ af medlemmerne skriftligt begærer det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med mindst 8 dages varsel bilagt dagsorden og udsendt til samtlige medlemmer.
 
6.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:
 
Valg af dirigent.
Formandens beretning
Kassererens regnskab.
Valg til bestyrelse: Formanden og de ”menige” medlemmer afgår i ulige år. Kasserer og sekretær i lige år.
Valg af to suppleanter til bestyrelse. Suppleanter vælges for ét år af gangen
Valg af revisor og dennes suppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
 
7.
Stemmeberettiget er ethvert medlem af foreningen med én stemme, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.
 
8.
Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst, dog uden at få refunderet det erlagte kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer eller formand.
 
9.
Eksklusion: Et eller flere medlemmer kan ekskluderes af 12 SORANERE, hvis medlemmet/medlemmerne har udvist en adfærd, der er skadelig for gruppen, eller som har skadet gruppens navn og omdømme i: Medierne, herunder pressen, aftaleforhold, udstillinger eller andet, som hører under navnet 12 SORANERE eller, hvor navnet 12 SORANERE benyttes på en for gruppen skadelig måde.
Eksklusion kan finde sted, hvis der til en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stilles begrundet forslag herom under punktet ”indkomne forslag”. Eksklusionen drøftes af generalforsamlingen, som ved hemmelig afstemning kan foretage eksklusion, såfremt stemmeflerhed (over 50%) herfor opnås. Ved stemmelighed foretages omvalg, og hvis der efter dette stadig forefindes stemmelighed, er det formandens stemme, der afgør, om eksklusion skal finde sted. Der fremsendes varsel til den/dem, der er bragt i forslag om eksklusion, således at vedkommende har mulighed for at forklare sig for generalforsamlingen.
 
10.
Nye medlemmer optages i gruppen på følgende måde: Vedkommende, der søger optagelse, må fremlægge repræsentative arbejder til bedømmelse af bestyrelsen, som med simpelt flertal godkender eller forkaster ansøgningen. Nye medlemmer optages på prøve i op til ét år, og endelig godkendelse eller forkastelse sker  på medlemsmøde efter gruppens forårsudstilling ved afstemning. Ansøgeren deltager ikke på mødet, men får efterfølgende skriftlig meddelelse.
 
11.
Støttepersoner: 12 SORANERE optager støttepersoner, der betaler et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.
For dette kontingent deltager støttepersonerne i lodtrækning om et kunstværk på forårsudstillingen. Der skal være én gevinst for hver påbegyndt 20 støttepersoner.
Støttepersoner har ingen stemmeret i gruppen og kan ikke vælges ind i bestyrelsen.
 
12.
Lovændringer forelægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til behandling og  vedtagelse iflg. Punkt 4 og 5.
 
13.
Opløsning af foreningen: 12 SORANERE kan opløses, når det besluttes på en ordinær og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor ¾ af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning. Forslaget om opløsning skal forud være meddelt dagsordenen, der udsendes før møderne.
Ophæves gruppen, skal der på den ordinære generalforsamling forinden tages stilling til deling af eller overdragelse af foreningens positive eller negative formue.
 
Disse love er vedtaget på generalforsamlingen d. 16. juni 1976 og gælder indtil skriftlige ændringer er fremsat, jfr. Punkt 12.
Ændringer er sket på generalforsamlingen d. 24. maj 1977 samt på generalforsamlingen d. 24. maj 1993.
Ændringer er yderligere foretaget ved generalforsamlingen d. 28. maj 1996.
Ændringer til lovenes punkter 1, 4 og 10 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2000, samt på ordinær generalforsamling den 21. september 2000.
Ændringer til lovenes punkter 2, 6 og 11 på den ordinære generalforsamling den 26. september 2001.
Ændringer til lovens paragraf 1 er vedtaget på generalforsamlingen 28. september 2006.